:::: تاریخ فرمایشاتمان: چهارشنبه 7 مهر‌ماه سال 1389 ::::
خدایا! پلیز!

دهنم سرویس شد! 

حداقل فایده داشته باشه دیگه!
اینهمه سرویس شدن رو تحمل می کنم بی زحمت بی نتیجه نباشه!
اوکی؟ 

مرسی! 

ارادت!

log