:::: تاریخ فرمایشاتمان: یکشنبه 15 فروردین‌ماه سال 1389 ::::

 خدای خوبم

دارم همه ی سعیمو می کنم که به حرفهات گوش بدم 

لطفا تو هم به حرفای من گوش بده 

باور کن جای دوری نمی ره!

ازت می خوام دوباره روزهامو صورتی کنی 

از این روزهای کدر و خاکستری دلم می گیره.. 

عاشقتم خدای مهربونم... 

log