:::: تاریخ فرمایشاتمان: سه‌شنبه 25 اسفند‌ماه سال 1388 ::::
اندر باب باحالیت شما اینکه...

همیشه وقتی حس می کنم داری حالمو می گیری.. 

می خوای اذیتم کنی.. 

ناراحتم می کنی یا کاری می کنی که دلم بشکنه... 

وقتی خودت مجبورم می کنی که بهت غر بزنم 

نق بزنم 

یه کمی که می گذره 

حسابی شرمنده م می کنی 

چون بلافاصله اتفاقی می افته که می فهمم 

در تمام اون لحظه های ناشکری و بی خردی من.. 

بهترین ها رو برام زیر بالشت قایم کرده بودی!!! 

عاشقتم خدای مهربونم..

log