:::: تاریخ فرمایشاتمان: پنج‌شنبه 8 بهمن‌ماه سال 1388 ::::
لطفا نگهش دار!

این روزای خوب و قشنگ رو می گم!
این روزای پر از آرامش. 

حوصله ی جنجال و نگرانی ندارم 

یه حالی بده که همه ی روزام مثل امروز پر از نشاط باشه 

امروزم آبی خالخالی صورتی بود 

رنگ نازیه 

اگه مردی نگهش دار!
خیلی مخلصیم خداجون! 

بوس بوس!

log