:::: تاریخ فرمایشاتمان: دوشنبه 21 دی‌ماه سال 1388 ::::
۲۱ دی- تولدم...

هیچی دیگه... 

تولدم بود... 

همین...

log